>

§ 1 Algemene verklaringen overeenkomst

Beheerder Webcamplatform heeft een webcamplatform opgezet (hierna genoemd "webcamplatform"). Dit platform kan gebruikt worden door geïnteresseerde personen om zichzelf te presenteren aan, en te chatten/communiceren met, potentiële bezoekers. (hierna genoemd de "bezoekers")

§ 1.1 Deelnemingsfaciliteiten voor gebruikers

Het gebruik van het webcamplatform is toegestaan voor ieder persoon ouder dan 18 jaar. Gebruiker wordt voor toelating tot het webcamplatform gevraagd bewijs te leveren van meerderjarigheid door een kopie van zijn of haar geldige identiteitsbewijs bij deze gebruikersovereenkomst te voegen.

Als Gebruiker derden toestaat om onder zijn of haar account gebruik te maken van het webcamplatform dient Gebruiker er voor zorg te dragen dat van deze derden ook bewijs geleverd is van meerderjarigheid door een kopie van zijn of haar geldige identiteitsbewijs aan Beheerder Webcamplatform te leveren.

Gebruiker wordt geacht om de persoonsgegevens in deze gebruikersovereenkomst correct en volledig weer te geven. Gebruiker wordt daarnaast geacht Beheerder Webcamplatform schriftelijk of per e-mail op de hoogte te brengen van wijzigingen in elk van deze gegevens. Beheerder Webcamplatform handelt conform de Nederlandse wetgeving inzake persoonsregistratie en privacy.

Gebruiker kan foto/video/audio presentaties en chat-gesprekken/communicatie aanbieden aan bezoekers door het webcamplatform te gebruiken.

Beheerder Webcamplatform heeft geen enkele bevoegdheid Gebruiker inhoudelijk te instrueren omtrent de inhoud van hetgeen Gebruiker presteert of opdrachten of aanwijzingen te geven van welke aard dan ook.

Gelet op de geografische ligging van de maatschappelijke zetel van Beheerder Webcamplatform werd deze gebruikersovereenkomst opgesteld in de Nederlandse taal. Gebruikers kunnen een vertaling opvragen in de Engelse, Spaanse of Duitse taal.

In geval van een verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en de Engelse tekst of een verschil in de interpretatie daarvan, prevaleert de Gebruikersovereenkomst opgesteld in de Nederlandse taal.

§ 2 Werking van het Webcamplatform

Beheerder Webcamplatform legt zich erop toe om het webcamplatform te beheren, en de technische mogelijkheden te bieden om foto/video/audio presentaties aan te bieden en/of chat-gesprekken/communicatie te kunnen voeren met bezoekers.

§ 2.1 Technische Standaarden

Beheerder Webcamplatform is vrij in de keuze van internet service provider (ISP) en in grafisch ontwerp en uitvoering van het webcamplatform.

Beheerder Webcamplatform kan de kwaliteit en/of de beschikbaarheid van het internet en onderliggende telecommunicatienetwerken niet beïnvloeden, noch de technische uitrusting van derde partijen. Derhalve kan Beheerder Webcamplatform niet verantwoordelijk gesteld worden voor problemen van dien aard.

§ 2.2 Verzamelen en opslaan van gegevens

Gebruiker kan het webcamplatform gebruiken om opnames of snapshots van een `live' webcam-sessie te maken welke door Beheerder Webcamplatform voor promotionele doeleinden kunnen worden gebruikt.

Beheerder Webcamplatform heeft geen enkele bevoegdheden Gebruiker inhoudelijk te instrueren omtrent de inhoud van deze opnames of snapshots.

§ 2.3 Aanpassingen

Beheerder Webcamplatform is vrij om het webcamplatform te wijzigen, opnieuw te ontwerpen of bepaalde onderdelen achterwege te laten. Dit geldt ook voor alle promotiemateriaal, reclame-banners, e.a. die dienen om het webcamplatform te promoten.

§ 3 Externe partijen en derden

Het webcamplatform maakt het mogelijk om een direct en betaald contact tussen Gebruiker en bezoekers te realiseren. Om betaling- en administratieoplossingen te kunnen aanbieden, mag Beheerder Webcamplatform beroep doen op derde partijen. Gebruiker heeft geen inspraak in welke vorm Beheerder Webcamplatform de samenwerking met derde partijen aangaat.

Voor de promotie van het webcamplatform kan Beheerder Webcamplatform gebruik maken van derde partijen. Om dit mogelijk te maken kan er voor derde partijen een soortgelijk platform als het webcamplatform opgezet worden, echter onder een eigen domeinnaam anders dan IsLive. Gebruiker heeft geen inspraak in welke vorm Beheerder Webcamplatform de samenwerking met derde partijen aangaat.

§ 4 Verantwoordelijkheid van Gebruiker

Gebruiker heeft volledig vrije keuze met betrekking tot deelname en publicatie van zijn of haar foto/video/audio presentaties en communicatie met bezoekers. Gebruiker beslist volledig vrij over het tijdstip, de duur en de inhoud van de presentatie. Beheerder Webcamplatform is niet geautoriseerd om instructies te geven, Gebruiker handelt onafhankelijk. Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezoekers te weigeren of de verbinding met een bezoeker te verbreken.

Gebruiker is van rechtswege verplicht de wettelijke en maatschappelijke normen te hanteren welke gelden in het land van ingezetene.

Het is Gebruiker derhalve verboden om:

  • Illegale pornografie aan te bieden via het webcamplatform, zoals sexuele activiteiten met minderjarigen of dieren, presentaties die geweld verheerlijken of bezoekers aanzetten tot zulke activiteiten
  • Servers of netwerken te onderbreken die betrekking hebben tot het webcamplatform;
  • Kopiëren, dupliceren, imiteren, verkopen, doorverkopen van het webcamplatform of delen ervan zonder dat Beheerder Webcamplatform hiervoor schriftelijke toestemming gegeven heeft;
  • Data door te sturen via het webcamplatform die virussen, wormen of malafide bevatten, of die elektronische systemen of gegevens van Beheerder Webcamplatform, bezoekers en/of andere gebruikers kan beschadigen of vernietigen.

Gebruiker verklaart hierbij Beheerder Webcamplatform te vrijwaren van klachten van derde partijen, met betrekking tot illegale presentaties of ongeoorloofde acties door Gebruiker. Gebruikers die in strijd met het vorenstaande handelen kunnen door Beheerder Webcamplatform worden uitgesloten van verdere deelname aan het webcamplatform.

§ 5 Uitbetaling van opbrengsten aan Gebruiker

Gebruiker geeft Beheerder Webcamplatform toestemming de opbrengsten gegenereerd via het webcamplatform in naam en op rekening van Beheerder Webcamplatform te ontvangen.

Beheerder Webcamplatform zal Gebruiker de mogelijkheid verschaffen de opbrengsten online te raadplegen op een webpagina met een loginnaam en wachtwoord dat na inschrijving wordt bekend gemaakt aan Gebruiker.

Daarboven zal Beheerder Webcamplatform Gebruiker maandelijks op de hoogte brengen (door middel van een overzicht) van de opbrengsten in de voorbije kalendermaand. Dit overzicht zal de relevante gegevens voor de uitbetaling bevatten.

Beheerder Webcamplatform zal deze opbrengsten, verminderd met de gebruikervergoeding uitbetalen na het ontvangen van de retributies van de ingeschakelde betalingsoperators. De uitbetaling aan Gebruiker gebeurt via overschrijving op een bankrekeningnummer welk is opgegeven in deze gebruikersovereenkomst. Betalingen aan Gebruiker zijn vrij van administratiekosten.

Gebruiker geeft Beheerder Webcamplatform het recht een gebruikervergoeding in te houden voor de geleverde diensten.

§ 6 Aansprakelijkheid van Beheerder Webcamplatform

Alle gevolgen en gebruik van de het webcamplatform geleverd door Beheerder Webcamplatform is op eigen risico van Gebruiker. Beheerder Webcamplatform is niet verantwoordelijk voor schade of dataverlies dat is ontstaan door gebruiken van geleverde software. Tevens is Beheerder Webcamplatform niet aansprakelijk voor het gedrag van Gebruiker en bezoekers.

Beheerder Webcamplatform kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade of derving van opbrengsten wanneer het webcamplatform door overmacht niet (correct) functioneert. Onder overmacht wordt mede verstaan niet toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers van Beheerder Webcamplatform, zoals stroomuitval of geplande niet-beschikbaarheid van apparatuur voor onderhoud.

§ 7 Duur en Beëindiging gebruikersovereenkomst

Deze gebruikersovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd en kan door elk van de partijen eenzijdig worden opgezegd, zonder opgaaf van reden of opzegtermijn. De beëindiging kan per brief of email gebeuren.

Beheerder Webcamplatform houdt zich het recht voor om deze gebruikersovereenkomst te beëindigen en Gebruiker een (geheel of gedeeltelijk) nieuwe gebruikersovereenkomst aan te bieden.

§ 7.1 Dekking gebruikersovereenkomst

Deze gebruikersovereenkomst is de enige geldige gebruikersovereenkomst gesloten tussen Beheerder Webcamplatform en Gebruiker. Aanpassingen aan deze gebruikersovereenkomst zijn enkel geldig bij een geschreven goedkeuring.

§ 7.2 Wetgeving en Rechtspraak

Deze gebruikersovereenkomst en de interpretatie hiervan zal gebeuren op grond van het Nederlandse recht en jurisprudenties. Alle disputen die voortkomen uit deze samenwerking zullen voor de rechtbank te Haarlem beslecht worden. Partijen komen overeen dat nietigheid of niet uitvoerbaarheid van één of meerdere bepalingen van in deze gebruikersovereenkomst geen gevolgen heeft voor de geldigheid van de andere bepalingen. Nietige of niet-uitvoerbare bepalingen zullen worden vervangen door gelijkwaardige gebruikersovereenkomsten welke worden vastgelegd in een nieuwe gebruikersovereenkomst.

Bedrijfsgegevens - Privacy Policy - Algemene voorwaarden